Koordinátor BOZP

Úkolem koordinátora BOZP na staveništi je koordinovat bezpečnost práce více účastníků jedné stavby, a to v etapě přípravy stavby samotné i realizace stavby. Jaké je znění zákona, kdo a kdy ho bude potřebovat, jakou přesně činnost vykonává, a jak vybrat toho správného?

KDY JE KOORDINÁTOR POVINNÝ – LIMITY A PODMÍNKY

 • Povinnost zajistit koordinátora BOZP na staveništi nařizují zadavatelům staveb (investorům) takzvané limity, které jsou uvedeny ve právních předpisech.

ZÁKON Č. 309/2006 SB.
§14 povinosti zadavatele

 • 1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.
 • 2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby.
 • 3) Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, vymezí písemně pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám.
 • 4) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"), včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.
 • 5) Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
 • 6) Při přípravě a realizaci staveb
 • a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle §15 odst. 1,
 • b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu, nebo
 • c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu22),
 • se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje.

§15 POVINNOSTI ZADAVATELE

 • 1) V případech, kdy při realizaci stavby
 • a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo
 • b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,
 • je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště23) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.
 • 2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Vláda stanoví nařízením bližší požadavky na obsah a rozsah plánu.
 • 3) Zadavatel stavby postupuje při výběru zhotovitele v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na práce a činnosti vystavující zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví na staveništi uvedenými v plánu.

NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB.

 • Tam, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky nad 10 metrů
 • Při práci, ve které je vyšší riziko sesuvu zeminy při výkopových pracích o hloubce větší než 5 metrů s následkem ohrožení zdraví.
 • Při manipulaci s těžkými stavebními díly a konstrukcemi z kovů, betonu nebo dřeva, které zůstanou zabudované v díle.
 • V případě práce nad i pod vodou či v její blízkosti, když je vyšší riziko utonutí.
 • Práce s výbušninami, které upravuje zvláštní zákon.
 • Při práci s nebezpečnou látkou nebo chemickou či jinak toxickou látkou nebo přípravkem.
 • V případě, že se při práci mohou vyskytovat biologičtí činitelé, které upravuje zvláštní zákon.
 • Při pracovní činnosti, kde je zdroj ionizujícího záření.
 • Při práci s technickým zařízením a v ochranném pásmu energetického vedení.
 • Při zemních pracích, ale také vrtných, tunelových a studnařských, kde dochází k protlačování a mikrotunelování.
 • V případě pracovních úkonů, kde je vyšší tlak vzduchu.
 • Konkrétní odkazy k přesnému znění zákonů naleznete na konci této publikace.

KDO MÁ POVINNOST ZAJISTIT KOORDINÁTORA BOZP

Povinnost zajistit koordinaci BOZP spadá vždy na zadavatele stavby, který může být též investorem.
Koordinátora BOZP může provádět pouze odborně způsobilá osoba, a to dle zákona č.309/2006 Sb.
Koordinaci BOZP nikdy nesmí provádět hlavní zhotovitel stavby!

§16 ZHOTOVITEL JE POVINEN

 • a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění,
 • b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

§17 ZHOTOVITEL JE POVINEN

 • 1) Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem. Jiná osoba informuje zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele.
 • 2) Jiná osoba
 • a) je povinna
  • dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora,
  • používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem,
 • nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.

§18 KOORDINÁTOR JE POVINEN

 • 1) Koordinátor je při přípravě stavby povinen
 • a) v dostatečném časovém předstihu před výběrem zhotovitelů předat zadavateli stavby plán obsahující kromě náležitostí uvedených v §15 odst. 2 také přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,
 • b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
 • c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.
 • 2) Koordinátor je při realizaci stavby povinen
 • a) bez zbytečného odkladu
 • 1. informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
 • 2. upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na nedodržení plánu, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,
 • 3. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; na základě tohoto oznámení je zadavatel stavby povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných koordinátorem,
  postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů,
 • b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.
 • Koordinátor BOZP nesmí být pod vlivem zájmů jednotlivých účastníků stavby a nesmí být jednostranný ku prospěchu nikoho jiného. Stejně tak nesmí zasahovat do správného plnění projekčních, technologických, technických a jiných činností. Koordinátor pouze koordinuje bezpečnost práce mezi jednotlivými pracovníky a dodavateli stavby a nenahrazuje tak činnost odborně způsobilých osob (“bezpečáka“) jednotlivých zhotovitelů.

JAKÉ JSOU FÁZE A JAK KOORDINACE BOZP PROBÍHÁ

 • Výkon koordinace BOZP na staveništi je rozdělen na dvě fáze, které obsahují další pracovní činnost, jež jsou uvedeny níže.

1. PŘÍPRAVNÁ FÁZE (PŘEDREALIZAČNÍ)

 • Zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi.
 • Zpracování právních předpisů o rizicích na stavbě.
 • Celkové posouzení zajištění BOZP a PO při pracovních postupech.
 • Zajištění ohlášení stavby na inspektorát práce.

2. REALIZAČNÍ FÁZE

 • Koordinování bezpečnosti při práci všech zhotovitelů a spolupracovníků.
 • Kontrolování celkového zabezpečení staveniště.
 • Sledování a dokumentování dodržování zpracovaného plánu BOZP.
 • Pozorování a vyhodnocování všech pracovních činností při stavbě.
 • Příprava a organizace kontrolních dnů BOZP.
 • Vyhledávání nedostatků a navrhování jejich odstranění.
 • Podílení se na přípravě harmonogramu jednotlivých prací.

PODLE ČEHO VYBRAT KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI

 • Několik praktických a ověřených rad, jakým způsobem vybírat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi a jaké základní kritéria by měl splňovat.
 • Koordinátor BOZP musí být vždy odborně způsobilý a musí mít k této činnosti platný certifikát. Certifikát má platnost 5 let a je nutné jeho pravidelné obnovení. V případě, že certifikát pozbyl platnosti, koordinátor nemůže koordinace provádět.
 • Pokud chcete mít jistotu, aby byla koordinace BOZP provedena s maximální kvalitou, podívejte se na reference společnosti.
 • Někdy je také dobré udělat výběr několika referenčních firem a zeptat se na spokojenost s daným koordinátorem.
 • Pokud hledáte spolehlivost a garance, chtějte znát délku praxe v oboru koordinace BOZP.
 • Dobrá komunikace, příjemné a vstřícné vystupování už při prvním jednáním může být též známkou kvalitně poskytovaných služeb.